Algemene Voorwaarden & Privacy

Deze Algemene voorwaarden hebben betrekking op zowel Privacy/ GDPR (Hoofdstuk 4) als de voorwaarden mbt prijzen, verkoop & leveringen, facturatie, beveiliging, aansprakelijkheid, enz…

 1. DEFINITIES

1.1 “Algemene Voorwaarden”: onderhavige algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden.

1.2 “WijnInZicht”: WijnInZicht is de commerciële naam van BV PETER CATTERSEL, gevestigd in Hasselt, met ondernemingsnummer BE 0473 145 313, levert diensten of producten met betrekking tot wijn. Contact opnemen met WijnInZicht kan telefonisch +32 478 569 190 of per e-mail info@wijninzicht.be.

1.3 “Website”: www.WijnInZicht.be

1.4 “Koper” of “Klant”: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die één of meerdere diensten of producten aankoopt via de Website, hiervoor een bestelling plaatst of een offerte aanvraagt.

1.5 “Bezoeker”: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die de website of een commercieel/marketing event van WijnInZicht bezoekt, en nog geen klant is.

1.6 “Consument”: elke Koper die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden één of meerdere diensten of producten aankoopt via de Website, hiervoor een bestelling plaatst of een offerte aanvraagt.

1.7 “Diensten”: WijnInZicht levert diensten in de vorm van workshops, cursussen, opleidingen, sessies, events… en adviesverlening. De uitvoering van deze diensten kan op verschillende plaatsen zijn. Bepaalde diensten worden in sessievorm aangeboden gericht op een publiek. In dit geval kan het aantal beschikbare plaatsen beperkt zijn.

1.8 “Producten: In uitzonderlijke situaties kan het zijn dat WijnInZicht fysieke producten levert aan een Klant.

 1. PRIJS EN KOSTEN

2.1 Alle prijzen worden in Euro uitgedrukt en zijn inclusief BTW. (Tenzij expliciet anders vermeld.)

2.2 Eventuele reservatie- en/of administratiekost zijn inbegrepen. Alle andere taxen zijn niet inbegrepen, tenzij expliciet vermeldt. Voor goederen zijn prijzen exclusief eventuele leverings- of verzendingskosten. Voor diensten kunnen eventueel reis- of verplaatsingskosten extra aangerekend worden.

2.3 De opgegeven prijs heeft enkel betrekking op de diensten/producten zoals zij woordelijk omschreven zijn. Materiaal, accessoires, toebehoren, die niet vermeld zijn bij de informatie over een bepaalde dienst/product, zijn niet inbegrepen. Eventuele bijhorend beeldmateriaal is decoratief bedoeld en kan elementen bevatten, die niet inbegrepen zijn in de opgegeven prijs.

2.4 WijnInZicht behoudt zich het recht voor de prijzen vermeld op de Website (of elders) op elk moment te wijzigen. Niettemin worden de diensten/producten gefactureerd op basis van de tarieven die gelden op het ogenblik dat de bestelling werd aanvaard. Kennelijke fouten, manipulaties of vergissingen (zoals evidente onjuistheden) kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door WijnInZicht worden rechtgezet.

 1. AANBOD, BESTELLING of OVEREENKOMST – ONLINE AANKOOP

3.1 Elk aanbod op de Website, in catalogi, nieuwsbrieven, folders en andere publicitaire aankondigingen is slechts informatief. WijnInZicht mag deze aanbiedingen op elk ogenblik aanpassen of intrekken, zonder voorafgaandelijke verwittiging. Aanbiedingen zijn in elk geval slechts geldig zolang de voorraad strekt en/of plaatsen beschikbaar zijn. Kennelijke vergissingen en/of kennelijke fouten in het aanbod binden WijnInZicht niet. Ondanks het feit dat alle aankondigingen met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat of niet up-to-date is. WijnInZicht is slechts gehouden tot een middelenverbintenis en is in geen geval aansprakelijk voor materiële fouten, zet- of drukfouten.

3.2 Offertes van WijnInZicht zijn geheel vrijblijvend en slechts te beschouwen als een uitnodiging tot aankoop of het plaatsen van een bestelling door de Koper, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.  Een offerte is slechts geldig voor de specifieke opdracht waarop ze betrekking heeft en geldt dus niet automatisch voor volgende gelijkaardige opdrachten.

3.3 De overeenkomst/bestelling tussen WijnInZicht en de Koper komt slechts tot stand nadat:

 1. De Koper een bestelling heeft geplaatst voor aankopen via de Website of zich heeft ingeschreven via de Website voor een dienst. Hiermee verklaart de Koper zich akkoord met deze algemene voorwaarden.
 2. De website is uitgerust met een betalingsmodule van Mollie, één van de voornaamste spelers in online betalen. Dit staat garant voor een veilig betalen. Betalingen met Bacontact (en QR code) en credit cards (Visa, Master) zijn ondersteund.
 3. Bestellingen via email of telefonisch zijn pas definitief na ontvangst van de betaling. WijnInZicht zal de vraag tot aankoop/inschrijving alsook de ontvangen betaling bevestigen via e-mail.

WijnInZicht behoudt zich steeds het recht voor om – zonder opgave van redenen – bestellingen te weigeren.

3.4 Gebruik van de Geschenkbon:

 • De Koper kan een Geschenkbon kopen via onze website. Met deze Geschenkbon kan de koper betalen voor het deelnemen aan diensten, meer bepaald onze sessies. Elke Geschenkbon heeft een unieke identificatiecode.
 • Elke geschenkbon heeft een waarde in Euro. Het eenvoudigste is dat u per email aangeeft dat u een dienst (wijnsessie) wenst te gebruiken en dat u met een Geschenkbon zal betalen. Indien geen waarde op de bon staat, gelieve contact op te nemen met WijnInZicht.
 • Elke geschenkbon heeft een geldigheidsdatum. De Geschenkbon is geldig tot en met de datum vermeld op de bon. Indien geen datum vermeld is, is de Geschenkbon maximaal geldig tot 31/12/2022.

3.5 Annulering van een bestelling is mogelijk, indien:

 • Een annulering door de Koper
  • Indien de Koper een bestelling wil annuleren, dient hij onmiddellijk contact op te nemen met WijnInZicht : per e-mail: info@wijninzicht.be of aangetekend schrijven.
  • Voor diensten: Annuleren is enkel mogelijk tot 21 kalenderdagen vóór de start van de uitvoering van de dienst. Indien de annulatie door de Koper binnen de 21 dagen vóór de start van de uitvoering van de dienst gebeurd, kan WijnInZicht geen terugbetaling uitvoeren. Bij annuleren vóór 21 kalenderdagen vóór de start van de uitvoering zal een terugbetaling uitgevoerd worden volgens de regels verder bepaald.
  • Voor goederen: Indien WijnInZicht goederen levert, kan een bestelling door de Koper enkel geannuleerd worden binnen een periode van 14 dagen te starten op de dag van de bestelling. De levering zal afhankelijk van de mogelijkheden bepaald en gecommuniceerd worden. Voor goederen te leveren binnen de 14 dagen na bestelling, indien mogelijk, is geen annulering mogelijk.
  • Belangrijke opmerking. Daar WijnInZicht reeds kosten aan derden heeft op moment van betaling door de Koper, zal een administratie kost van 12% afgehouden worden van elke terugbetaling, onafhankelijk van de reden tot annulatie.
 • Een annulering door WijnInZicht:
  • WijnInzicht zal de Koper verwittigen via de kanalen beschikbaar gesteld door de Koper. WijnInZicht vraagt de Koper dan ook minimaal zijn email en telefoon kenbaar te maken.
  • Redenen van annulatie
   • Aanbiedingen van WijnInZicht kunnen aangeven dat een deze enkel doorgaat bij een minimaal aantal inschrijvingen (diensten) /bestellingen (producten). Indien onvoldoende inschrijvingen/bestellingen voorhanden zijn, kan WijnInZicht éénzijdig annuleren.
   • Indien een dienst niet kan uitgevoerd worden omwille van overmacht, niet beschikbaarheid zijn van de uitvoerder of ziekte.
  • Indien een annulatie door WijnInZicht noodzakelijk zal de Koper het bedrag in de vorm van een Geschenkbon terugkrijgen.
 • Indien terugbetalingen voorzien zijn (zie hoger), zal dit enkel in de vorm van een Geschenkbon kunnen uitgevoerd worden. De waarde van de Geschenkbon is deze van de betrokken sessie(s) eventueel verminderd met een forfait bedrag voor administratieve kosten.
 1. PRIVACY & GDPR, PERSOONSGEGEVENS  EN BEELDMATERIAAL

4.1 Gebruik van de persoonsgegevens

Verwerkingsverantwoordelijke
WijnInzicht is verwerkingsverantwoordelijke en bepaalt alleen of in samenwerking met anderen welke persoonsgegevens worden verzameld, en ook het doel en de middelen voor de verwerking van deze persoonsgegevens.

Verwerker(s)
WijnInzicht is vrij om een beroep te doen op gegevensverwerkers. Een verwerker is een natuurlijke persoon of rechtspersoon die persoonlijke gegevens verwerkt op vraag van of in naam van de verwerkingsverantwoordelijke. De verwerker is verplicht de veiligheid en vertrouwelijkheid van de data te verzekeren. De verwerker handelt steeds volgens de instructies van de verwerkingsverantwoordelijke.

WijnInzicht doet een beroep op de volgende categorieën van verwerkers:

 • Hostingbedrijven
 • Externe betalingsdienstaanbieders
 • Logistieke partners
 • Marketingpartners

Verwerking van de persoonsgegevens

In overeenstemming met de privacywetgeving verwerken wij persoonlijke gegevens als volgt.

 • De Koper van producten of diensten, alsook de bezoeker van de Website geeft aan WijnInZicht de toelating om de door de Koper/bezoeker verstrekte persoonsgegevens op te nemen in een geautomatiseerd gegevensbestand. Deze gegevens worden door WijnInZicht verwerkt in het kader van de uitvoering van zijn diensten, inclusief toepassing voor marketing doeleinden.
 • Volgende gegevens worde door WijnInZicht zelf gebruikt
  • Identificatie: naam, bedrijfsnaam, BTW nummer
  • Contact: email en telefoon nummer. Aanvullend (bedrijfs)adres in kader van facturatie.
  • Financiële gegevens kunnen verwerkt worden door onze partners, bijvoorbeeld externe betalingsaanbieders…
  • Elektronische identificatie gegevens kunnen door onze partners verwerkt worden, bv. hosters…
 • Specifiek voor klanten: De Koper geeft WijnInZicht de toestemming deze gegevens aan derden over te maken, dit enkel in het kader van de afhandeling van de bestelling van producten of of uitvoeren van de diensten.
 • Wij verwerken persoonsgegevens om te voldoen aan wettelijke of regulerende bepalingen, met betrekking tot het beheer van de contractuele relatie, in het bijzonder de facturatie.
 • De Koper/bezoeker erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van WijnInZicht en door WijnInZicht kunnen worden gebruikt voor het voeren van informatie- of promotiecampagnes in verband met de door WijnInZicht aangeboden diensten/producten of evenementen (al dan niet in samenwerking met derden). De persoonsgegevens zullen, buiten reeds vermelde situaties, niet aan derden verkocht/doorgegeven worden.

Bewaring van de persoonsgegevens

De persoonsgegevens worden bewaard zolang dat nodig is om de vooropgestelde doelen na te streven.

4.2 Overeenkomstig de wet op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of ook genoemd GDPR, in werking sinds 25 mei 2018) tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer heeft de Koper/bezoeker recht op inzage en verbetering van de bewaarde persoonsgegevens.

4.3 Indien de Koper/bezoeker geen commerciële informatie van WijnInZicht meer wenst te ontvangen, dient de Koper/bezoeker WijnInZicht hiervan op de hoogte te brengen per email. De Koper/bezoeker kan zich eveneens uitschrijving via de “uitschrijf” functie in elke campagne email.

4.4 De Koper/bezoeker geeft aan WijnInZicht de toelating om beeldmateriaal van de geleverde diensten/producten te gebruiken voor: algemene informatie, publicitaire doeleinden, publicatie op de Website, publicatie in folder(s), etc (louter exemplaire opsomming). Dit is inclusief beeldmateriaal gemaakt tijdens sessies, workshops, cursussen, events…

 1. FACTURATIE EN BETALING

5.1  Zoals hoger vermeld is een overeenkomst of bestelling slechts tot stand gekomen als de betaling door de Koper is uitgevoerd. Dit betekent dat in alle gevallen betalingen ontvangen zijn door WijnInZicht vóór de aanvang van de te leveren diensten of het verzenden van goederen.

De Koper heeft, bij het plaatsen van de bestelling, volgende betalingsmogelijkheden: gebruik van de Mollie betaalmodule op onze website, vooruitbetaling per overschrijving.

5.2 De Koper kan bij bestelling aangeven een factuur te wensen. WijnInZicht zal een factuur bezorgen na voltooiing van de diensten en/of levering goederen.

5.3 Klachten omtrent facturen moeten, op straffe van onontvankelijkheid, binnen een termijn van 8 werkdagen na factuurdatum aan WijnInZicht worden gemeld via email of aangetekend schrijven. Deze klachten ontslaan de Koper niet van zijn betalingsverplichting.

5.4 Ingeval van niet-betaling, of onvolledige betaling op de vervaldag van één van de facturen:

 • geldt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een jaarlijkse rentevoet van 10 %, die jaarlijks wordt gekapitaliseerd;
 • is de Koper van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 12% van het factuurbedrag met een minimum van vijfentwintig euro (€ 25,00) per factuur;
 • is de Klant/Koper van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling gehouden tot alle gerechtelijke en buitengerechtelijke inningskosten;
 • heeft WijnInZicht het recht de geleverde producten terug te vorderen van de Klant/Koper, de (verdere) uitvoering van de desbetreffende en/of één of meerdere andere overeenkomsten met/bestellingen van de Koper te schorsen en/of te ontbinden, zonder dat daartoe een voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is.

5.5 Het indienen van een klacht ontheft de Koper niet van zijn betalingsverplichting.

 1. TOEPASBAARHEID

6.1 Door het gebruik van de Website, het plaatsen van een bestelling en/of het sluiten van enige overeenkomst verklaart de Koper kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden en alle andere rechten en verplichtingen zoals deze vermeld staan op de Website. De Koper is in deze gevallen dan ook gebonden door deze Algemene Voorwaarden en voormelde rechten en verplichtingen.

6.2 Deze Algemene Voorwaarden doen geen afbreuk aan de wettelijke rechten, die op dwingende wijze aan de Koper worden verleend krachtens de toepasselijke Belgische wetgeving m.b.t. consumentenbescherming.

6.3 De eventuele nietigheid van één van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of een deel van een bepaling doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van de overige bepalingen en/of de rest van de bepaling. In geval van nietigheid van één van de bepalingen zullen WijnInZicht en de Koper, in de mate van het mogelijke en volgens hun loyaliteit en overtuiging, onderhandelen om de nietige bepaling te vervangen door een equivalente bepaling die beantwoordt aan de algemene geest van deze Algemene Voorwaarden.

6.4 WijnInZicht heeft steeds het recht om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Het is de verantwoordelijkheid van de Koper om deze Algemene Voorwaarden regelmatig te raadplegen.

 1. AANSPRAKELIJKHEID

7.1 WijnInZicht is in geen geval aansprakelijk voor: (1) indirecte schade (met inbegrip van, maar zonder beperkt te zijn tot omzetverlies, schade aan derden), (2) gebreken die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt worden door de daad van de Koper of van een derde, ongeacht of deze wordt veroorzaakt door een fout of nalatigheid, (3) schade ten gevolge van de verkeerde of onaangepaste aanwending van de aangekochte diensten/producten, noch voor een onbedoelde en/of ongewenste wisselwerking ten gevolge van een gelijktijdig gebruik van dienst/product met andere diensten/producten, (4) schade ten gevolge van het niet- naleven door de Koper, diens personeelsleden of medewerkers en/of de eindgebruiker van wettelijke en/of andere verplichtingen. (5) schade ten gevolge van acties uitgevoerd door derden en/of partners waarmee WijnInZicht samenwerkt. Specifiek voor diensten, WijnInzicht kan, behalve in gevallen van burgerlijke aansprakelijkheid, niet verantwoordelijk zijn voor schade (zowel materiaal als lichamelijk), veroorzaakt vóór, tijdens of na lessen, sessies, workshops…

7.2 In geen geval kan de aansprakelijkheid of de schadevergoeding, die de Koper zou eisen, hoger zijn dan het bedrag van de betrokken bestelling.

 1. OVERMACHT

WijnInZicht is niet aansprakelijk voor een tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen die veroorzaakt is door overmacht. In deze omstandigheid kan WijnInZicht tevens éénzijdig bestellingen/overeenkomsten opschorten of ontbinden.

 1. OPSCHORTING EN ONTBINDING

9.1 In geval van enige verandering in de toestand van de Koper, zoals overlijden, omzetting, fusie, overname, overdracht, vereffening, staking van betaling, collectief of minnelijk akkoord, stopzetting van activiteit, beslag of enige andere omstandigheid die het vertrouwen in de kredietwaardigheid van de Koper kunnen schaden, houdt WijnInZicht zich het recht voor om wegens dat loutere feit bestellingen en/of overeenkomsten te ontbinden.

9.2 Indien de overeenkomst tussen WijnInZicht en de Koper wordt beëindigd of ontbonden, verliest de Koper het recht om van WijnInZicht te vergen dat zij haar verplichtingen naleeft m.b.t. de beëindigde overeenkomst en/of schadevergoedingen te eisen in welke vorm dan ook.

 1. INTELLECTUELE EIGENDOM

WijnInZicht blijft de exclusieve titularis van alle intellectuele eigendomsrechten die zij bezit op haar geleverde diensten/producten. Koper verklaart zicht akkoord de verkregen intellectuele eigendommen, waaronder bv. alle uitgaves en presentaties in het kader van de geleverde diensten, enkel voor persoonlijk gebruik te nuttigen en niet door te geven aan derden of commercieel te gebruiken.

 1. GESCHILLEN

Op overeenkomsten tussen WijnInZicht en de Koper is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. Enkel rechtbanken van HASSELT zijn bevoegd.